banner
threelines

Výhrada zmien

Podmienky organizácie kurzu:

  • V prípade nedostatočného počtu účastníkov si vyhradzujeme právo kurz neuskutočniť, prípadne presunúť na iný termín.
  • Právo na zmenu termínu a miesta konania si Priemyselná akadémia vyhradzuje v prípade vzniku situácií, ktoré nedokáže ovplyvniť.
  • Po naplnení kapacity kurzu budú ďalší účastníci presunutí na ďalší stanovený termín, a to z dôvodu zabezpečenia kvality vzdelávania.
  • Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania budú zaslané po uhradení účastníckeho poplatku.

 

Platba:

  • Bankovým prevodom na číslo účtu: 2620822880,vedený v :Tatra banka Slovakia, a.s.
  • Variabilný symbol: 000999
  • Špecifický symbol: /dátum narodenia alebo IČO firmy/.
  • Účastnícky poplatok je uhrádzaný na základe faktúry, ktorú Vám vystavíme po absolvovaní vzdelávania.
  • Ak zákazník zruší svoju účasť do 4 dní pred začiatkom školenia, alebo sa školenia nezúčastní, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 45% z ceny školenia, resp. môže za seba poslať náhradníka.