banner
threelines

Kurz interný audítor systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

ŽILINA

Cena kurzu:

189€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • rozšíriť environmentálne povedomie účastníkov vo vzťahu k spotrebe energie,
  • oboznámiť účastníkov so systémovým využívaním princípov energetického manažérstva,
  • poskytnúť prehľad a výklad požiadaviek normy ISO 50001:2011 Systémy energetického manažérstva a oboznámiť ich so vzájomnými väzbami tohto manažérskeho systému so systémom manažérstva kvality, systémom environmentálneho manažérstva a s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť energetického hospodárstva,
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov systému energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem 50001:2011 a EN ISO 19011.

Cieľová skupina:

Kurz je vhodný pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia, energetického manažérstva alebo pre tých, ktorí budú audítormi systému energetického manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 50001:2011.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

1. deň

09:00 - 10:30 Úvod k spotrebe energií vo vzťahu k ochrane životného prostredia-trvalo udržateľnému vývoju:

- udržateľná energia ako dôležitá súčasťou dlhodobej hospodárskej stratégie EÚ a jej opatrení na ochranu klímy
- ciele a opatrenia k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti EÚ
- energetická politika SR
- legislatívny rámec EÚ a SR v oblasti energetickej efektívnosti
- nové prístupy k riešeniu otázok racionálnej spotreby zdrojov energie

10:30 - 11:00 Štruktúra noriem ISO 50001:2011 a ich kompatibilita s normou pre systém environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001)

11:00 - 12:00 Výklad požiadaviek prvkov normy ISO 50001:2011 a ich implementácia v praxi

12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 - 15:30 Výklad požiadaviek prvkov normy ISO 50001:2011 a ich implementácia v praxi

15:30 - 16:00 Vzory dokumentovaných postupov a záznamov v systéme energetického manažérstva

16:00 - Záver prvého dňa

2. deň

08:30 - 12:00 Metodika plánovania, vykonávania a dokumentovania interných auditov SEnM podľa normy ISO 50001 a EN ISO 19011, skúsenosti z auditov

12:00 - 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 - 13:30 Vzory dokumentovaných postupov a záznamov k vykonávaniu interných auditov

13:30 - 14:00 Zásady profesionálneho správania sa pri audite, správna komunikácia

14:00 - 15:00 Test

15:00 - Záver kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora