banner
threelines

Kurz interný audítor systémov environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

ŽILINA

Cena kurzu:

170€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov s legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami normy EN ISO 14001 na SEM, a praktickými skúsenosťami k prevádzkovaniu systému environmentálneho manažérstva (SEM),
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2016 a s rozdielmi v požiadavkách tejto normy s normou STN EN ISO 14001:2004,
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami normy STN  EN ISO 19011,
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti k budovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu SEM a vzory dokumentácie, záznamov  SEM,
  • poukázať na vzájomné väzby SEM so SMK, s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť BOZP a vzory dokumentácie, záznamov SMBOZP.
  • poskytnúť základný prehľad požiadaviek právnych  predpisov pre oblasť ochrany životného prostredia SR, 
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov na vykonávanie interných auditov systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy EN ISO 14001.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú internými audítormi SEM. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia v podmienkach podniku.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

08:30 - 09:00 Prezentácia účastníkov

09:00 - 10:30 Úvod do systémov manažérstva

10:30 - 12:00 Požiadavky normy EN ISO 14001 na SEM

12:00 - 12:30 Prestávka na obed

12:30 - 14:30 Požiadavky normy EN ISO 14001 na SEM – pokračovanie,

14:30 - 15:30 Požiadavky na interného audítora a interné audity

15:30 - 16:00 Požiadavky normy EN ISO 19011

16:00 - 16:30 Psychologické aspekty auditu a komunikácia

16:30 - 17:30 Príprava auditu , simulovaný audit, správa z auditu

17:30 Záverečný test,  Záver – Diskusia, Vyhodnotenie školenia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora