banner
threelines

Kurz interný audítor podľa ISO 45001

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

249€ bez DPH

Cieľ kurzu:

 • oboznámiť účastníkov so systémovým prístupom k zaisťovaniu BOZP,
 • oboznámiť účastníkov s požiadavkami   normy ISO 45001
 • poskytnúť účastníkom   praktické skúsenosti  k budovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu SMBOZP a vzory dokumentácie SMBOZP,
 • poukázať na vzájomné väzby SMBOZP so systémom environmentálneho manažérstva – SEM (STN EN ISO 14001)  a systémom manažérstva kvality – SMK (STN EN ISO 9001) a s požiadavkami právnych predpisov SR pre oblasť BOZP,
 • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov  na vykonávanie interných auditov SMBOZP podľa požiadaviek normy  ISO 45001 a  ISO 19011.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú  audítormi SMBOZP podľa požiadaviek normy  ISO 45001. Je vhodný aj  pre  manažment a ostatných pracovníkov organizácie,  ktorí sú zodpovední za  činnosti súvisiace so zaisťovaním BOZP v organizácii, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie SMBOZP v organizácii.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

1. deň

 • Úvod do manažmentu BOZP
 • Bezpečnosť práce a normatívne základ BOZP
 • Výklad normy STN OHSAS 18001: 2008 - Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - Požiadavky
 • Štruktúra normy ISO 45001: 2018 Systémy riadenia bezpečnosti ochrany zdravia pri práci - požiadavky s pokynmi pre použitie
 • Rozbor nových požiadaviek normy ISO 45001: 2018
 • Prehľad základných právnych požiadaviek týkajúcich sa BOZP

2. deň

 

 • Úvod do auditovanie a prípadová štúdia plánov auditov
 • Auditovanie v nadväznosti na odporúčania STN EN ISO 19011: 2012 - Smernica pre auditovanie systémov manažérstva

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora