banner
threelines

ISO 45001:2018 – strategický systém riadenia BOZP

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

189 € bez DPH

Cieľ kurzu:

V priebehu tohto kurzu získate prehľad o požiadavkách ISO 45001: 2018 - medzinárodná norma pre systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá nahrádza predchádzajúci systém riadenia  OHSAS 18001: 2007. Účelom štandardu ISO 45001 je harmonizácia s národnými štandardmi s cieľom obmedziť nejednoznačné požiadavky a zvýšiť konzistenciu. Pôvodný zámer zostáva rovnaký: vytvoriť bezpečnejšie pracovné podmienky pre všetkých!

Cieľová skupina:

Kurz je zameraný na základnú odbornú prípravu pracovníkov, ktorí budú vo svojich organizáciách riadiť zavádzanie alebo prevádzku systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001.

Obsahová náplň:

PROGRAM:

Norma ISO 45001:2018 je novou normou a prvým medzinárodným štandardom, ktorý stanovuje požiadavky pre systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Nahradí normu OHSAS 18001:2007 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Norma ISO 45001:2018 je navrhnutá tak, aby pomáhala organizáciám riadiť riziká a príležitosti súvisiace s BOZP a zlepšovala celkovú výkonnosť BOZP s cieľom chrániť pracovníkov na všetkých úrovniach riadenia organizácií. Nahrádza štandard OHSAS 18001:2007 a zosúlaďujesa svojou 10 kapitolovou štruktúrou podľa Annex SL s ostatnými normami pre systémy manažérstva, vrátane ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, čo organizáciám výrazne pomôže pri implementácii jej požiadaviek do existujúceho systému manažérstva a celkovej integrácii rôznych systémov manažérstva v organizácii.

OBSAH:

  1. Úvod do systému managementu BOZP
  1. Terminológia, definície, štruktúra normy
  1. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  1. Rozbor nových požiadaviek normy ISO 45001:2018
  1. Analýza rizika (identifikácia nebezpečenstva, posudzovanie rizika a spôsob riadenia rizík)
  1. Prechodné obdobie, rozdielová GAP analýza a certifikácia 
  1. Riadenie dokumentácia a záznamov
  1. Monitorovanie a meranie v BOZP
  1. Prípadové štúdie

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Hotel Relax Rajecké Teplice

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:


Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora