banner
threelines

Kurz interný audítor IMS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

marec 2019

Miesto konania:

Hotel Relax, Rajecké Teplice

Cena kurzu:

249€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov so základnými  princípmi, zásadami  systémového prístupu k manažérstvu kvality, environmentu a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami na systém manažérstva  kvality  podľa normy STN EN ISO 9001:2015  
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2015 
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami normy pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 (SMBOZP),
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti  k budovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu integrovaného manažérskeho systému kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IMS) podľa predmetných noriem pre SMK, SEM a SMBOZP,
  • poskytnúť účastníkom vzory dokumentácie, záznamov k IMS,
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov  na vykonávanie interných auditov IMS podľa predmetových noriem pre SMK, SEM a SMBOZP a  EN ISO 19011.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi ISM alebo SMK, SEM a SMBOZP. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

1. deň

09:00 Úvod do systémov integrovaného manažérstva - základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP

10:30 Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov

11:30 Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

12:00 Obedňajšia prestávka

13:00 Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

17:30 Záver prvého dňa

2. deň

08:30 Požiadavky normy OHSAS 18001:2009 a ich implementácia v praxi

09:30 Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi

12:00 Obedňajšia prestávka

13:00 Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi

14:00 Požiadavky normy OHSAS 18001:2009 a ich implementácia v praxi

16:00 Psychologické aspekty auditu a komunikácia, príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu

17:30 Záver kurzu

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed. Ubytovanie a dopravu si účastníci zabezpečujú individuálne.

Miesto školenia:

Hotel Relax Rajecké Teplice

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora