banner
threelines

Kurz interný audítor IMS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

250€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • oboznámiť účastníkov so základnými  princípmi, zásadami  systémového prístupu k manažérstvu kvality, environmentu a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami na systém manažérstva  kvality  podľa normy  ISO 9001:2015  
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami normy  ISO 14001:2015 
  • oboznámiť účastníkov s požiadavkami normy pre systém manažérstva bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa normy ISO 45001:2018 (SMBOZP),
  • poskytnúť účastníkom praktické skúsenosti  k budovaniu, udržiavaniu a zlepšovaniu integrovaného manažérskeho systému kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IMS) podľa predmetných noriem pre SMK, SEM a SMBOZP,
  • poskytnúť účastníkom vzory dokumentácie, záznamov k IMS,
  • teoreticky a prakticky pripraviť účastníkov  na vykonávanie interných auditov IMS podľa predmetových noriem pre SMK, SEM a SMBOZP a  EN ISO 19011.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov organizácie, ktorí budú audítormi ISM alebo SMK, SEM a SMBOZP. Je vhodný aj pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s manažérstvom kvality, ochrany ŽP alebo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizácii.

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

1. deň

Úvod do systémov integrovaného manažérstva - základné princípy, zásady systémového prístupu k manažérstvu kvality, ochrany ŽP a BOZP, procesný prístup, väzby a odlišnosti požiadaviek noriem pre SEM, SMK a SMBOZP

Požiadavky na interného audítora a výkon interných auditov

Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

Požiadavky normy EN ISO 9001:2015 a ich implementácia v praxi

2. deň

Požiadavky normy EN ISO 14001:2015 a ich implementácia v praxi

Požiadavky normy OHSAS 18001:2007 a ich implementácia v praxi

Oboznámenie sa s novou normou ISO 45001:2018, požiadavky a prechod na novú normu

Psychologické aspekty auditu a komunikácia, príprava auditu, simulovaný audit, správa z auditu

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Hotel Relax Rajecké Teplice

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

3 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora