banner
threelines

Kurz firemný metrológ

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Banka Žilina

Cena kurzu:

169 € bez DPH

Cieľ kurzu:

  • objasniť účastníkom kurzu požiadavky metrológie v nadväznosti na právne predpisy,
  • získať teoretické a praktické vedomosti z oblasti metrológie,
  • pripraviť účastníkov kurzu na vykonávanie metrologických činností vo firme.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre pracovníkov firmy, ktorí vykonávajú merania, pre tých, ktorí sú zodpovední za metrologické zabezpečenie vo firme, pre pracovníkov útvaru manažérstva kvality a pod. 

Obsahová náplň:

metrolog obrazok

OBSAH:

09:00 Začiatok kurzu, Prezentácia

1. Metrológia a metrologické pojmy

- medzinárodná sústava jednotiek

- meradlo

- kalibrácia

- etalón

- nadväznosť

- overovanie

- kvantifikácia...

2. Druhy meradiel, ich používanie a správa meradiel

3. Zabezpečenie kvality meracieho zariadenia

4. Legislatíva a legislatívne požiadavky pre meracie zariadenia

- orgány štátnej správy v metrológii

- úlohy Slovenskej legálnej metrológie

5. Metrológia a metrológ vo firme

- postavenie v systéme manažérstva kvality

- metrologický poriadok

6.Test, záver a vyhodnotenie kurzu

15:30 Záver kurzu (orientačný záver kurzu)

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed a materiály k školeniu.

Miesto školenia:

BANKA ŽILINA

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania

Odborný garant:

Ing. Litvaj Ivan, PhD.

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ v oblastiach - manažment kvality, manažment podniku, metrológia. Je manažérom kvality na elektrotechnickej fakulte, venuje sa tiež písaniu odborných vedeckých článkov, publikácií a lektorskej činnosti. K jeho pôsobeniu patrí tiež účasť na riešení viacerých významných projektov napr. - "Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II -2010" a pod. 

Vladimír Ľalík

- dlhoročný odborník v oblasti metrológie

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora