banner
threelines

REACH a praktická implementácia

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2023

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

189€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • zoznámiť cieľovú skupinu účastníkov s prehľadom základných požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok,
  • zamerať sa na implementáciu požiadaviek vyplývajúcich z tohto nariadenia do praxe (príprava registračnej a autorizačnej dokumentácie).

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre manažment a ostatných pracovníkov, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace s chemickou bezpečnosťou a s nakladaním s nebezpečnými chemickými látkami - tvorba bezpečnostných listov, implementácia európskej legislatívy (Nariadenie REACH) do priemyselnej praxe (registrácia a autorizácia chemických látok a prípravkov).

Obsahová náplň:

PROGRAM KURZU:

9:00 Začiatok kurzu

  • Prezentácia
  • Všeobecný úvod - problematika nebezpečných látok

- Európska chemická agentúra - ECHA

- Európska legislatíva v oblasti chemických látok - všeobecne

Nariadenie CLP

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006

  • Evaluácia - vyhodnotenie (základné informácie)

- Proces evaluácie

- Preskúmanie návrhov skúšok predložených žiadateľom o registráciu

- Kontrola súladu dokumentácie predložené žiadateľom o registráciu

- Hodnotenie látky, ktorá je predmetom registrácie

- Čo sa stane s látkou po ukončení evaluácie?  

  •  Autorizácia - povolenie (základné informácie)

- Čo to znamená "Autorizácia chemických látok"?

- Prečo sa vôbec  musí chemická látka autorizovať?

- Postup registrácie

  • Autorizácia chemických látok a prípravkov - praktická implementácia (časť 1)

- Kandidátsky list

- Autorizačný list (aké sú povinnosti, čo to pre mňa znamená)

- Podanie žiadosti o autorizáciu (autorizačná dokumentácia + komunikácia s ECHA)

  • Autorizácia chemických látok a prípravkov - praktická implementácia (časť 2)

- Podanie žiadosti o autorizáciu (autorizačná dokumentácia + komunikácia s ECHA)

- AoA (výskum možných alternatívnych látok a technológií – možnosť spracovať samostatne alebo zadať ku spracovaniu)

- SEA (požiadavky na vnútornú kvalifikáciu)

- Kritické úskalia autorizačného procesu

- Čo nasleduje po podaní žiadosti a získaní povolenia?

  • Reštrikcia

- Proces reštrikcie

- Zúčastnené strany

- Kroky reštrikcie

- Ako sa látka dostane na reštrikčný zoznam

  • Registrácia chemických látok a prípravkov - praktická implementácia

- Povinnosti pre dovozcov, distribútorov a následných užívateľov

- Ako je to s chemickými látkami v EU a mimo EU?

- Spôsoby registrácie a SW nástroje

- Základná správa o chemickej bezpečnosti, bezpečnostný list, expozičné scnáre

17:00 Záver kurzu (orientačný záver kurzu)

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia: BANKA ŽILINA

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jana Trávníčková, Ph.D.

Regionálne a výukové centrum REACH a chemickej bezpečnosti

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora