banner
threelines

Ochrana životného prostredia

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • rozšíriť právne-environmentálne povedomie účastníkov, získať prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre vybrané  dôležité oblasti ochrany ŽP pre organizácie vo väzbe na požiadavky prvkov normy EN ISO 14001 (SEM),
  • poskytnúť vzory dokumentácie pre riadenie činnosti v oblasti OŽP vo väzbe na požiadavky SEM a príslušné právne predpisy SR pre oblasť OŽP.

Cieľová skupina:

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie,  ktorí sú zodpovední za  činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia na jednotlivých úsekoch starostlivosti o ŽP, za prestavbu, budovanie, prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva v organizácii alebo pre tých,  ktorí sú/budú  audítormi systému environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy  EN ISO 14 001. 

Obsahová náplň:

OBSAH:

Program školenia:

1. deň

8:30 – 9:00 Prezentácia

9:00 – 9:15 Úvod (Otvorenie kurzu, Oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu)                                    

9:15 Požiadavky SEM a právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP:

- základné princípy, zásady starostlivosti o ŽP

- prehľad právnych predpisov SR pre oblasť ochrany ŽP

- požiadavky prvkov normy EN ISO 14001  (SEM) vo väzbe na  požiadavky právnych predpisov SR pre oblasť ochrany životného prostredia

- správne konanie - Rozhodnutia orgánov štátne správy pre ŽP

10:00 Prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre jednotlivé oblasti ochrany ŽP a vzory dokumentovaných postupov a záznamov:

- vodné hospodárstvo,

- odpadové hospodárstvo,

- ochrana ovzdušia,

12:00 - 13:00 Prestávka na obed

13:00 Pokračovanie školenia

16:00 Záver prvého dňa

2. deň 

8:30 Prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre jednotlivé oblasti ochrany ŽP a vzory dokumentovaných postupov a záznamov:

- chemická bezpečnosť –  nakladanie s chemickými látkami a zmesami, registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie  chemikálií (nariadenie EU REACH), globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií  (GHS, nariadenie EÚ CLP),

- prevencia závažných priemyselných havárií,

- integrovaná prevencia a kontrola znečistenia,

- hodnotenie vplyvov na životné prostredie,

12:00 - 13:00 Prestávka na obed

13:00 Pokračovanie školenia

16:00 Záver – Diskusia (bude i počas prednášky); Vyhodnotenie a ukončenie školenia.

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK, Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

2 dni

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora