banner
threelines

Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

január 2019

Miesto konania:

banka, Žilina

Cena kurzu:

149 € bez DPH

Cieľ kurzu:

  • prehľad o novom zákone o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 
  • prehľad o vykonávacích predpisov k novému zákonu o odpadoch,
  • vzory dokumentovaných postupov, vo väzbe na  požiadavky ISO 14001.

Cieľová skupina:

Pracovníci v odpadovom hospodárstve, manažéri kvality, environmentu, manažment a podobne. 

Obsahová náplň:

Nový zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy

Program školenia:

8:30 – 9:00 Prezentácia

9:00 Úvod (Otvorenie kurzu, Oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu)                               

9:15 Zámery,  ciele  nového zákona o odpadoch

9:30  Právna úprava podľa zákona o odpadoch:

- základné a  nové pojmy, 

- programové dokumenty v odpadovom hospodárstve,

- povinnosti  právnických osôb a fyzických osôb,

- rozšírená zodpovednosť výrobcov,

- nakladanie s vyhradenými výrobkami a prúdmi odpadov,

- nakladanie s komunálnym odpadom,

- cezhraničný pohyb odpadov,

- administratívne nástroje,

- informačný systém odpadového hospodárstva,

- pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva,

- zodpovednosť za porušenie povinností,

- činnosť Recyklačného fondu, proces jeho zrušenia a zániku,

- prechodné a záverečné ustanovenia.

12:00 - 13:00 Prestávka na obed

13:00 Pokračovanie školenia

13:00 Predmet a obsah nových vykonávacích vyhlášok MŽP SR k zákonu č. 79/20015 o odpadoch:

- vyhláška MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

- vyhláška MŽP SR ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

- vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrokov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

- vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti

- vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

- vyhláška MŽP SR o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu

- výnos MŽP SR o Jednotných metódach analytickej kontroly odpadov

16:00 Záver – Diskusia (bude i počas prednášky); Vyhodnotenie a ukončenie školenia.

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Lektor, externý audítor a absolvent Slovenskej technickej univerzity (SVŠT) - Chemicko-technologická fakulta, špecializácia - technická analytická a fyzikálna chémia. Odborník na oblasť budovania, udržovania a zlepšovania manažérskych systémov - SMK, SEM, SMBOZP, SEnM. Vedúci audítor certifikačného orgánu pre manažérske systémy. Venoval sa vypracovaniu právnych noriem pre oblasť odpadového hospodárstva pre potreby MŽP SR, v súčasnosti sa venuje konzultačno - poradenskej činnosti pre oblasť životného prostredia, manažérskych systémov, vydávaniu odborných posudkov pre oblasť ochrany ŽP (vo veciach odpadov a posudzovania vplyvov činnosti na ŽP) a pod.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora