banner
threelines

Právo a IT

Kurz organizuje: MVA manažérska vzdelávacia akadémia

Termín:

jún 2019

Miesto konania:

Bratislava

Cena kurzu:

299€ bez DPH; pre členov ALUMNI Klubu:269€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • naučiť sa vytvoriť si autorské práva na svoj firemný softvér, informácie o právnych podmienkach pri vytváraní zmlúv, 
  • zistiť aký je rozdiel medzi zmluvou o dielo, licenčnou zmluvou a zmluvou o poskytnutí služby, atď.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre IT manažérov, obchodných manažérov a pod.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Softvér ako predmet práva:

- softvér a autorské právo (definícia, predmet ochrany, rozsah ochrany)

- softvér a právo k databázam (definícia, predmet ochrany, rozsah ochrany)

- zákonná a zmluvná licencia ako povolený spôsob použitia autorského diela 

- druhy zmluvných licencii a klasifikácia softvérov (free/open source/iné)

2. Zmluvné vzťahy:

- špecifiká zmluvnej regulácie

- zmluva o dielo (vytvorenie softvéru/softvérového riešenia)

- zmluva o poskytovaní služieb (spravovanie IT infraštruktúry a out-sourcing)

- zodpovednostné vzťahy (vady, nároky z vád, záruka, škody)

- spory (špecifiká a možnosti)

3. Cloud Computing:

- základné črty právnej regulácie

- súkromno-právne aspekty (zmluvné vzťah, zákon o elektronickom obchode)

- verejno-právne aspekty (ochrana osobných údajov, osobitné tajomstvá, dôvernosť informácii)

- perspektívy právnej regulácie

4. Osobitné otázky:

- zodpovednosť za internetový obsah (ochrana osobnosti, práv duševného vlastníctva a iných práv)

- elektronický obchod

- právne úkony v elektronickom svete (elektronický podpis)

- homeworking a teleworking (ochrana údajov a pracovno-právne špecifiká)

- používanie zariadení zamestnancov v pracovnom procese

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Mgr. Peter Kružliak

Mgr. Peter Kružliak je advokátom v advokátskej kancelárii BRICHTA&PARTNERS, kde pôsobí od roku 2004, pri čom vo svojej praxi sa zameriava na právo duševného vlastníctva (osobitne na autorské právo a práva s ním súvisiace, ako aj na práva k označeniam), obchodné zmluvné vzťahy (vrátane licenčných a outsourceingových zmlúv) a tiež na špecifické právne regulácie (ochrana osobných údajov, ochrana spotrebiteľov).

Rozsah:

8 hodín

Organizátor

Organizátor:

MVA manažérska vzdelávacia akadémia

Sídlo:

Hlavná 207, 900 41 Rovinka

Web:

Kontaktná osoba:

Martina Vyskočová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora