banner
threelines

System and Function Matrix D-FMEA

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

195 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Vzhľadom k neustálemu skracovanie predvýrobných etáp a tlaku na znižovanie nákladov vrátane inovácií, je nutné identifikovať potenciálne riziká ešte vo fáze návrhu produktu a predložiť zákazníkovi na schválenie Design FMEA vo forme krycieho listu (Cover Sheet). Ako to dosiahnuť, aby Design FMEA nebola vytvorená len pre "papier", ale bola obsahovo správna a dodávateľ aj zákazník mohol tieto skutočnosti využiť pre robustnejší produkt a proces? Odpoveďou je metodika System and Function Matrix D-FMEA, ktorá pomôže k rýchlej identifikácii charakteristík respektíve vlastností pre jednotlivé komponenty, podskupiny alebo podzostavy, ktoré sú dôležité z pohľadu splnenia legislatívnych, zákazníckych a interných požiadaviek kladených na produkt. 

Cieľová skupina:

Kurz System and Function Matrix D-FMEA je určený pre všetky oddelenia, ktoré sú zodpovedné za návrh produktu (R & D, výskum & vývoj, konštrukcia). 

Obsahová náplň:

PROGRAM

Metodika System and Function Matrix D-FMEA slúži na  rýchlu identifikáciu charakteristík respektíve vlastností pre jednotlivé komponenty, podskupiny alebo podzostavy, ktoré sú dôležité z pohľadu splnenia legislatívnych, zákazníckych a interných požiadaviek kladených na produkt. Užívatelia sa naučia používať súbor v exceli, do ktorého možno definovať základné informácie o produkte, tj. Bill of Material (BOM) respektíve kusovník a tímovo rozhodnúť o väzbe medzi komponentom a všetkými požiadavkami na produkt. Účastníci kurzu sa tiež naučia využívať možnosti priorizácie podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA), kde budú vysvetlené základné nástroje a podporné metódy (Kontrolné zoznamy - Checklist, Mentálna mapy - Mind Mapping, Brainstorming, Stanovenie priorít rozsahov - Fuzzy množina), aby výstupom z fázy návrhu produktu podľa metodiky ISO / TS 16949 pozri referenčná príručka APQP: Advanced Product Quality Planning (Moderné plánovanie kvality produktu) bol robustný produkt a obsahovo kompletné Design FMEA s využitím možností priorizácia.

OBSAH:

• Definícia požiadaviek na produkt.

• Rozdelenie požiadaviek na produkt podľa kategórie:

1.legislatívne,

2. zákaznícke (primárne, sekundárne, ...),

3. interné.

• Úvod do Quality Function Deployment (QFD) vrátane príkladu z automotive praxe.

• Definícia závažnosťou pre jednotlivé požiadavky podľa následkov.

• Možnosti definovanie skupiny požiadaviek, ktoré sú obvyklé pre rodiny produktov.

• Vytvorenie dokumentu, ktorý je reakciou na požiadavky zákazníka (Pflichtenheft).

• Ťažkosti v prípade rozdielnej interpretácie požiadaviek zákazníka?

• Úvod do APQP Kapitola 2. Návrh a vývoj produktu (vstupy a výstupy).

• Návrh zoznamu zvláštnych znakov produktu a procesu vrátane príkladov z automotive praxe.

• Definícia požadovaných charakteristík / vlastností z pohľadu zaistenia funkcií / požiadaviek kladených na produkt.

• Identifikácia väzby tj. Vzťah medzi charakteristikou komponent / podskupiny / podzostavy a základnými funkciami kladenými na produkt.

• Pri každej identifikovanej väzby / vzťahu na zaistenie funkcií kladených na produkt zmeníme v D-FMEA z pozitívu na negatív = definície príčiny potencionálny vady.

• Zoznam obvyklých a častých charakteristík / vlastností pre jednotlivé komponenty a podskupiny.

• Požiadavky na tímovú spoluprácu a Brainstorming.

• Vysvetlenie jednotlivých stĺpcov a riadkov v súbore System and Function Matrix D-FMEA (excel).

• Príklad vytvorenie stromovej štruktúry D-FMEA a chybové siete v aplikácii

• Vysvetlenie fázového modelu Damico podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA).

• Vysvetlenie podporných metód podľa zväzku VDA 4 (Product and Process FMEA)

• Kontrolné zoznamy (Checklist),

• Matice rizík,

• Mentálna mapy (mind mapping),

• Brainstorming,

• Stanovenie priorít rozsahov.

Strava: 

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia a obed.

Miesto školenia:

Žilina

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Jaroslav Schwarz

 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora