banner
threelines

PSB - zodpovednosť za výrobok

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

250 € bez DPH

Cieľ kurzu:

Školenie  ponúka komplexné informácie o deliktuálnom záväzkovom práve v Slovenskej republike, zameriava sa však predovšetkým na záväzky zo spôsobenej škody. Kľúčovú časť školenia predstavuje problematika zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom. Táto problematika je spracovaná jednak všeobecne, v podmienkach Európskej únie, ako aj konkrétne, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Účastník školenia má možnosť nadobudnúť ucelený prehľad o všetkých aspektoch zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Cieľová skupina:

Manažéri, všetci špecialisti a pracovníci, ktorí môžu svojou činnosťou ovplyvniť vznik chyby, ktorá spôsobí škodu zákazníkom.

 

Obsahová náplň:

  • Pojem, funkcia a systematika záväzkového práva v občianskom práve Slovenskej republiky
  • Záväzky z vadného plnenia
  • Záväzky zo spôsobenej škody
  • Všeobecne o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  • Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom v Európskej únii a Slovenskej republike
  • Ďalšie právne predpisy súvisiace zo zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
  • Aplikácia zákonných ustanovení v praxi. Diskusia o vplyvoch „Zodpovednosti za výrobok“ na Vašu organizáciu.
  • Vyhodnotenie a záver.

Po úspešnom absolvovaní účastník získa certifikát o absolvovaní školenia.

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora