banner
threelines

Audit kvality – Vedenie dokumentácie D/TLD dielov a zväzok VDA 1 – Dokumentácia a archivácia

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

189€ bez DPH

Cieľ kurzu:

Kurz Audit kvality – vedenie dokumentácie D/TLD dielov podľa Formel Q Spôsobilosť – verzia 8.0  je špecifický procesný audit pre bezpečnostné diely pre koncern Volkswagen. V prípade,  že dodávateľ do VW Group vyrába diely definované ako D/TLD diely, je povinný spracovávať dokumentáciu, archivovať, označovať a realizovať procesný audit D/TLD podľa Formel Q Spôsobilocti. V priebehu tohto kurzu bude tiež objasnený zväzok VDA 1 - Dokumentácie a archivácie (Návod na dokumentovanie a archiváciu požiadaviek na kvalitu a záznamy o kvalite –  obzvlášť u  kritických charakteristik), ktorý je specifický pre nemecký automobilový priemysel pre potreby dokumentáce a archiváce.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre PSB splnomocnencov za bezpečnosť produktu, auditorov D/TLD dokumentácie a všetkých zamestnancov v dodávateľských spoločnostiach uznávajúcich VDA štandardy (VW Group, BMW Group, Daimler Group atd.) a vyrábajúcich diely s bezpečnostnými znakmi.

 

Obsahová náplň:

OBSAH kurzu:

Zväzok VDA 1 Dokumetácie a archivácie - Návod na dokumentovanie a archiváciu požiadaviek na kvalitu a záznamov o kvalite - obzvlášť u kritických charakterictík

1. Úvod

2. Vysvetlenie pojmov (Archivácia, Archivačná lehota, Dokumenty, Kritické charakteristiky, Preukazovanie, Doba používania, Stav Vedy a techniky)

3. Dôvody preukazovania

3.1 Riadenie kvality

3.2 Právne predpisy, zmluvy, normy

3.3.1 Zodpovednosť za výrobok

3.3.2 Trestné právo

3.3.3 Zodpovednosť a povinná údržba

3.3.4 Bezpečnosť výrobku a zariadení

4. Dokumenty a preukazovanie

4.1 Rozsah sledovania

4.2 Povaha dokumentov

5. Archivácia

5.1 požiadavky na archiváciu (Požiadavky na archivačné miesta, Archivačné média, Riešenie prostredníctvom elektronického spracovania dát, Organizácia archivácie)

5.2 Rozsah archivácie

5.2.1 Príklady kritických charkteristík

5.2.2 Dokumenty s požiadavkami na kvalitu a záznamy o kvalite so vzťahom ku kritickým charakteristikám

5.3 Doba používania a doba archivácie dokumentov s požiadavkami na kvalitu so vzťahom ku kritickým charakteristikám (Dokumety s požiadavkami na kvalitu, Záznamy o kvalite, záznamy o kvalite prislúchajúce jednotlivým produktom, Zvláštne záznamy o kvalite prislúchajúce napr. uvolňovaniu procesu, záznam o kvalite prislúchajúce náhradným dielom)

5.4 Označovanie dokumentov so vzťahom ku kritickým charakteristikám (Príklady označenia zvláštnych znakov vybraných dodávateľov)

5.4.1 Príklady označenia zvláštnych znakov vo výkresovej dokumentácii podľa dodávateľa

VW 01060 Vydávanie TLD Listov

 • Sklatba TLD čísla
 • VW 01060 vydávanie TLD listov - príklad TLD 902 002 V1 s dopadom do výkresovej dokumentácie (výkres zákazníka)

VW 01058 Výkresy, popisy

 • Bezpečnostná dokumentácia
 • Písmo a znaky odkazov
 • Zmenené výkresy
 • Príklad TLD 902 002 V1 s dopadom do výkrespvej dokumentácie ( zostavenie výkresu dodávateľa)
 • Zhotovenie výkresu

Formel Q spôsobilosť - Technická revízia u dodávateľa (TRL) aspekty na zaistenie zhody dielov a komponentov so zákonnými a špecifickými požiadavkami

 • Formel Q spôsobilosť Príloha C - Hodnotiace kritéria semaforovej systematiky (UL, TRL a AR)
 • Formel Q spôsobilosť - Technická revízia u dodávateľov äTRL) - Katalóg otázok s dopadom na vedenie dokumentácie k D/TLD dielom

Formel Q spôsobilosť: Audit kvality - vedenie dokumentácie D/TLD dielov

 • Všeobecné
 • Stanovenie výrobkových skupín/výber dielov
 • Hodnotenie jednotlivých otázok/výsledky auditu
 • Správa z auditu/zlepšovací program
 • Značenie technických dokumentov
 • Značenie TLD
 • Systematika značenia u dodávateľov
 • Katalóg otázok D/TLD audit pre diely s povinnou dokumentáciou (Technické podklady, dokumentácia, Príklad korelačnej matice, Výrobok a proces, Personál)
 • Formulár Audit kvality - vedenie dokumentácie D/TLD dielov (excel)

Formel Q spôsobilosť: Audit procesu (VA) s dopadom na vedenie dokumentácie D/TLD dielov

 • Celkové hodnotenie auditu s dôdovmi na zníženie hodnotenia do c aj cez stupeň plnenia EPN >80%
 • Celkové hodnotenie procesu auditu äDôvody k dodatočnému zníženiu hodnotenia do C)
 • Prehľad skratiek

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania vo forme certifikátu.

Odborný garant:

Jaroslav Schwarz

Lektor, poradca a audítor v oblasti priemyselných štandardov s dlhoročnými skúsenosťami so zavádzaním a zlepšovaním manažérskych systémov v oblasti automotive. 

 

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora