banner
threelines

Analýza meracieho systému MSA

Kurz organizuje: PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Termín:

jún 2022

Miesto konania:

Žilina

Cena kurzu:

140€ bez DPH

Cieľ kurzu:

  • vysvetliť vlastnosti systému merania, druhy variability v systémoch merania, chyby merania,
  • ukázať praktický návod na preverenie kontrolných postupov používaných na zabezpečenie kvality procesov,
  • aplikovať metodiku MSA,
  • naučiť sa vykonávať analýzu systému merania v jednoduchých prípadoch, ale aj v zložitých situáciách,
  • rozšíriť vedomostí v oblastí štatistických metód riadenia, 
  • vysvetliť účel a dôvody pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov,
  • poukázať na správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre procesných inžinierov, technológov, pracovníkov útvarov kvality a metrológie, pre pracovníkov z útvaru zabezpečovania a zlepšovania kvality, vedúcich riadenia výroby, pre všetkých vedúcich a technických pracovníkov, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality výroby a služieb a pre všetkých, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu.

Obsahová náplň:

OBSAH:

1. Úvod do analýzy spôsobilosti systému merania

- princípy a zmysel analýzy meracieho systému

2. Účel, základné pojmy a terminológia MSA

- prehľad o MSA

3. Model pre hodnotenie spôsobilosti meradiel

- základy procesov merania

- základy posudzovania meracích systémov

4. Postupy a metódy pre stanovenie spôsobilosti meradiel

- zdroje variability merania a vplyv na rozhodovanie

- popis variability

- rozlišovacia schopnosť systému merania

- stratégia a príprava na posudzovanie systému merania

- kvalitatívne a kvantitatívne údaje

5. Riešenie úloh a praktické cvičenia

Strava:

V cene školenia je pre účastníkov zabezpečené občerstvenie počas celého školenia + obed.

Miesto školenia:

PENZIÓN CENTRAL PARK

Podmienky organizácie kurzu, platba

Typ osvedčenia:

Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.

Odborný garant:

Ing. Ivo Šnajdr

Poradenstvo, lektorská činnosť, audity v oblasti systémov managementu a ich procesov.

Rozsah:

1 deň

Organizátor

Organizátor:

PRIEMYSELNÁ AKADÉMIA

Sídlo:

Žilina

Web:

Kontaktná osoba:

Ing. Jana Jamrichová

Zistiť podrobnosti o kurze, kontaktovať organizátora